Документи

 

Стратегия за развитие на ДГ „Слънце“ за периода 2023 – 2028 г.

 

Правилник за дейността на ДГ „Слънце“

Програмна система

Годишен комплексен план

Организация на учебния ден

Седмично разпределение

Етичен кодекс на работещите с деца

План за празници и развлечения

Модел за адаптиране на детето при постъпване в детска градина

План по БДП

Политика за поверителност и за защита на личните данни

Архив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на ДГ „Слънце“ за периода 2020 – 2024 г., план за действие и финансиране

Правилник за дейността на ДГ „Слънце“ и правила за работа в условията на COVID-19

Програмна система и учебен план

Годишен комплексен план

Организация на учебния ден

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ „Слънце“

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Етичен кодекс

Вътрешни правила, регламентиращи реда и начина за провеждане на рационално хранене в детското заведение

Актуализация на план за действие за Безопасност на движението по пътищата – 2021 г.