Документи

 

Стратегия за развитие на ДГ „Слънце“ за периода 2020 – 2024 г., план за действие и финансиране

Правилник за дейността на ДГ „Слънце“

Програмна система

Годишен комплексен план

Организация на учебния ден

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Етичен кодекс на работещите с деца

План по БДП

Архив за учебната 2020-2021 г.

Стратегия за развитие на ДГ „Слънце“ за периода 2020 – 2024 г., план за действие и финансиране

Правилник за дейността на ДГ „Слънце“ и правила за работа в условията на COVID-19

Програмна система и учебен план

Годишен комплексен план

Организация на учебния ден

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на деца

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за подкрепа на личностното развитие на децата в ДГ „Слънце“

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Етичен кодекс

Вътрешни правила, регламентиращи реда и начина за провеждане на рационално хранене в детското заведение

Актуализация на план за действие за Безопасност на движението по пътищата – 2021 г.