Окт. 042016
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДГ“СЛЪНЦЕ“

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ:

Чл. 175. (1) от ЗПУО

Всяка ДГ има етичен кодекс на детската общност, който се приема

от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството или родителски актив на ДГ, по ред, определен в правилника за дейността на ДГ.

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за всички участници в образователният процес начин и се поставя на видно място в сграда на ДГ.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на ДГ.

 

Етическия кодекс представлява стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на : образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи и др.

Моралният кодекс за работа с деца има за цел :

 1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
 3. Да насочват поведението и да подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.
 4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца : към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето;

Чл.3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност;

Чл.4. На всяко дете е гарантирано правото на :

 • свобода на изразяване на мнение;
 • свобода на мисълта, съвестта и религия;
 • формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно;

чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство, методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форма на въздействие.

Чл.6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 8. Във всички случаи да се защитават по най- добър начин интересите на детето;

Чл. 9. всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рискова ситуация

Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила;

Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

 

Чл.12.Да основаваме практиката си за съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 17. Да работим в най- добрия интерес на детето.

Чл. 18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.

Чл. 20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основната на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 21. Да познаваме симптомите на насилие над дете- физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл. 22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл.23. когато друго лице изкаже подозрение за малтретиране на дете, да му окажем пълното съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

 

Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието но децата.

Чл. 26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждение.

Чл. 27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решение за своите деца.

Чл. 28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.

Чл. 29. Да зачитаме правота на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.

Чл. 30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

чл.31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството , които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл. 32. Да осигуряваме конфидеционалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот в изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основание да считаме, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, която да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите за малтретиране и лоша грижа.

Чл. 34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ КОЛЕГИТЕ

 

Чл. 35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 37. Да работим за утвърждаване на собствения си и на колегите авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

Чл. 38. Да предоставяме високо качествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, които не притежават компетентност, квалификация или ресурси и правоспособности.

Чл. 39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни грижи, храна, подслон, възпитание и живее без насилие.

Чл. 40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на детето в семейството.

Чл. 41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата, техните нужди от обществото.

Чл. 42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата, семействата им и да противопоставяме на тези, които го нарушават.

 

ЗАДЪЛЖАВАМЕ СЕ :

 1. Да уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в най- добрия интерес на детето.
 3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания, възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила/ кодекс/
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето в семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.

Notice: Undefined variable: url_field in /home/cdgkrem/public_html/slance-dg.com/site/wp-content/themes/suffu-scion/comments.php on line 88