Окт. 132018
 

ДО

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно изпълнението   на бюджета на ДГ „Слънце” за периода

01.01.2018 – 30.09.2018 г.

 

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

 

01-00 Заплати за персонала, нает по трудови и служебни

Правоотношения Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови

правоотношения : 245539,66 лв. в т.ч.:

– за заплати и възнаграждения: 242339,66 лв.

– диференцирано възнаграждение директор, педагогически персонал – 0,00 лв.

– еднократни възнаграждения директор, педагогически и непедагогически

персонал – 3200 лв.

02-02– Граждански д-р юридически услуги: 0,00 лв.

 • Изплатени суми за СБКО: 14372,66 лв., в т.ч.

– за СБКО: 3601,66лв.

– представително облекло на педагогическия и непедагогически персонал: 10771,00 лв.

02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 17754,97 лв.

   02-09   Други  плащания и възнаграждения – болнични: 2582,13 лв.

 • Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: 30021,60 лв.
 • Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: 6789,88 лв.
 • Здравноосигурителни вноски от работодателя: 12561,63 лв.

05-80  Вноски  за допълнително задължително осигуряване: 5823,93 лв.

10-00 Издръжка

  10-11  Храна /плодове за ПГ/: 3016,65 лв.

  10-13  Постелен инвентар: 0 лв.

10-14  Учебни помагала за ПГ: 3449,85 лв.

10-15  Материали: 0 лв.   в т.ч.

 • Материали за децата със СОП: 0 лв.
  • Разходи за вода и горива: 0 лв в т.ч.:
 • Ел.енергия – 0 лв.
 • Топлинна енергия – 0 лв.
  • Разходи за външни услуги: 1071 лв. в т.ч.:
 • Контрол на факторите на работната среда – 164 лв.
 • Обучение директор – 0 лв.
 • Квалификационен курс педагози – 907 лв.
 • Курс БДП – 0 лв.
 • Трудова медицина – 0 лв.

51-00 Основен ремонт на ДМА: 4199,60 лв. ремонт и реконструкция на детска площадка.

52-05 Придобиване на стопански инвентар:4920,00 лв. в т.ч:

 • за ел. пекарна: 4080,00 лв.
 • детска кухня: 840,00 лв.

53-01 Придобиване на програмни продукти – 144 лв. ПП“Джейс калкулации детски градини

Всичко разходи държавна дейност:  352247,56 лв.

 

 

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

 

10-00 Издръжка

10-11 Разход за храна на децата:45463,71 лв.

10-13 Разход за постелен инвентар и облекло:0 лв.

10-14 Разход за учебни помагала първа и втора група: 0 лв.

10-15 Разход за материали: 18835,26 лв. в т.ч.

– канцеларски материали за администрацията и групите: 1277 лв.

– играчки за двора: 450 лв.

– мастилени глави и консумативи:   1026,00 лв.

– перилни и почистващи препарати, дезинфектанти: 5459,82 лв.

– строителни материали: 1417 лв.

– материали за ел. ремонт: 1345,29 лв.

– пожарогасители: 115,20 лв.

– материали за поливна система и тор: 667,75 лв.

– ЗУД: 79,20 лв.

– мебели: 6998,00 лв.

 • Вода, горива и енергия: 28119,84 лв. в т.ч:
 • Електроенергия: 9259,54 лв.
 • Топлоенергия: 13796,57 лв.
 • Вода: 5063,73 лв.

     10-20 Разходи за външни услуги: 11928,10 лв. в т.ч:

– интернет: 224,91 лв.

– периметрова охрана на детската градина: 912,00 лв.

– телефон: 508,16 лв.

– пране на спално бельо на децата: 2848,08 лв

– абонаментно обслужване счет. и ТРЗ програма: 1264,40 лв.1526,40 лв.

– абонаментно обслужване на ПП“Джейс калкулации“: 150,00 лв.

– анализ на водата на басейна – 200 лв.

– абонаментно обслужване на асансьори:496,00 лв.

– обслужване на офис-техника:480,00 лв.

– транспортни разходи – 158лв.

– поддръжка уеб сайт: 288,00 лв.

– спортно –образователна услуга – плуване деца – 3000 лв.

– ремонт на ел. уреди: 822,00 лв.

– презареждане на пожарогасители:171,72 лв.

– замерване на кантари и ръстомер: 55,00 лв.

– пренастройване на отоплителна система – 75 лв.

– преиздаване на електронен подпис: 13,20 лв.

– префактурирана  услуга ПП“Омекс“: 261,63 лв.

 

10-51 Командировки в страната – 92 лв.

      51 -00 Основен ремонт на ДМА:7799,00 лв. ремонт и реконструкция на детски площадки

52 – 03 Друго оборудване, машини и съоражения – авансово плащане по проект на ПУДООС: 1491,96 лв

 

Всичко разходи местна дейност: 113729,87 лв.

 

 

Счетоводител  ДГ„Слънце”                                 Директор ДГ „Слънце“

Ганка Дингилова ………                                      Павлинка Кръстева…………