Досие №3- Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце“, по две обособени позиции

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце“, по две обособени позиции“ Номер […прочетете повече]

Досие №2 – „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Слънце” – гр. Пловдив“

линк решение: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=957004&newver=2 линк обявление: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=957005&mode=view 1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 11:47:18 2020 GMT (Оттук […прочетете повече]

Досие №1- Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце“, по четири обособени позиции

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце“, по четири обособени позиции“ Номер […прочетете повече]