Сеп. 232021
 

11111

Уважаеми родители,

моля да се запознаете с новите чл. 10 и чл. 10а от Наредба № 5 за предучилищното образование, в които се разясняват отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование.

!! Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., доп. – ДВ, бр. 75 от

2021 г.) Децата записани за задължително предучилищно образование в

целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време,

могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини,

удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини

е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено

уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на

детската градина или училището.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 75 от 2021

г.) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително

предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в

училищното образование за съответната година със заповед на министъра на

образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен

процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен

орган, определен с нормативен акт.

(4) В частните детски градини посещението на децата и заплащането на такса се

извършват при условията и по реда, определени от детската градина с договора за

обучение.

!!  Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна епидемична

обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или

училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна

заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област

децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват

по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната

област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.

(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

Сеп. 162021
 

Днес, децата от детската градина, имаха открит урок по пожарна безопасност. Той беше осъществен от пожарникарите на четвърта районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението“ – град Пловдив. Г-жа Иванова, която влезе в ролята на непослушният Прасчо, показа на децата какво не трябва да правят. После всички заедно научиха песничката на кибритената клечка и обещаха, че няма да пипат кибрит и запалка. В последвалия разговор за работата на пожарникарите, те бяха приятно изненадани от знанията на децата. Малчуганите видяха работно им облекло и огнеборците ги заведоха до специалната им кола, в която влезе всяко дете, за да я разгледа. Накрая, в контролиран пожар, учителките показаха своите умения за гасене на такъв с пожарогасителите. Това беше един много емоционален и полезен преди обед. Снимки може да разгледате в галерията.

Сеп. 142021
 

Уважаеми родители,

всяка година на 15 септември звъни звънчето, което събира всички деца в детската градина и в училище за нови знания, игри и приключения. Нашият празничен ден ще започне с водосвет, за който сме поканили отец Иван. След това, при спазване на всички противоепидемични мерки, ще проведем кратко тържество на двора. И за да направим този ден още по-весел и незабравим за децата, ще продължим с новите, забавни илюзии на фокусника Кристел.
 
Снимки може да разгледате в нашата Слънчева галерия.
 
уч
Сеп. 032021
 

Децата няма да носят защитни маски за лице в детските градини, независимо от възрастта си. Дете може да носи предпазна маска там само по препоръка на лекар или при заявено желание на родител.

Това е посочено в Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини, публикувани днес. Документът е изготвен от Министерството на образованието и науката (МОН), като в него са отразени и препоръките на Министерството на здравеопазването.

 

Учителите и непедагогическите специалисти са задължени да носят маски в общите закрити части на сградата и когато по изключение работят с повече от една група. В училищните автобуси маските са задължителни за възрастните, а за децата решаваща е преценката на родителите.

 

Сред задължителните мерки за намаляване на рисковете от инфекция са също спазването на дистанция между децата и персонала от различни групи, редовната дезинфекция и поддържането на строга лична хигиена. Задължителна е също физическата дистанция между родителите и персонала на детската градина. Ограничава се влизането на външни лица в двора на детската градина и в близост до входа на сградата.

 

Препоръчва се възможно най-много дейности да се провеждат на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това. По възможност в двора трябва да се обособят зони за отделните групи. Комуникацията с родителите ще се осъществява предимно с електронни средства. Индивидуални срещи и консултации ще се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на основните противоепидемични мерки – носене на защитна маска за лице и спазване на физическа дистанция.

 

При зеления, жълтия и червения сценарий на заболяемост детските градини ще работят съгласно насоките на МОН. При дете с COVID-19 и след задължително предписание на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) цялата група ще минава към занимания от дистанция. По преценка на РЗИ, областния или общинския кризисен щаб за затваряне на отделна детска градини или на няколко детски градини и след издаване на заповед за това от кмета на съответната община или от РЗИ директорът ще изпраща предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към занимания от разстояние.

 

При тъмночервен сценарий с над 500 болни на 100 000 души в съответната област могат да работят само детските градини със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия или работят на първа линия. Заниманията с децата от затворените детски градини ще се осъществяват само от разстояние в електронна среда със заповед на министъра на образованието и науката.

 

 

pdf_iconНасоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини

 

 

 

Сеп. 032021
 
За новоприетите деца в детската градина се изискват следните документи:
✅ здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
✅ отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
✅ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
✅ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
❗При децата, които ВЪЗОБНОВЯВАТ посещенията си в детската градини и ясла, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,
✅ родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
✅ при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
Юли 192021
 

Нашите малки слънчица Сияна Златева от 3ПГ А и Камелия Гюстерова от 4 ПГ Б участваха в националния конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство“Орфееви таланти“, който се проведе в една от залите на АМТИИ „Асен Диамандиев“ – Пловдив. За талантливите си изпълнения, подготвени заедно с г-жа Делова, те бяха отличени с поощрителни награди. Благодарим ви, мили деца, за вашето старание и упоритост, както и на вашите родителите, за безрезервната им подкрепа.