Досие №5: Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти по пет обособени позиции за нуждите на ДГ „Слънце“

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Слънце”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции” 1. Обява […прочетете повече]