Окт. 302014
 

ДЕТСКА  ГРАДИНА  “СЛЪНЦЕ ” – гр. ПЛОВДИВ

УЛ „АНГЕЛ ПОП ЧОЛАКОВ”5 ТЕЛ: 68 25 18

Изготвил: ДИРЕКТОР

/П.Кръстева/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЦИОНАЛНО ХРАНЕНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Етапи на действие Документация Срок Отговорни лица
1.Заявяване на необходимите хранителни продукти Заявки, съобразно рецептурник и меню, на база сключени договори с фирми за доставка постоянен снабдител, мед.лице, готвач
2.Прием на продукти с придружаващи документи
– сертификати, складови разписки, фактури и др.,
– входящ контрол при приема за всеки продукт-органолептична проверка
– оформяне на счетоводни документи по осчетоводяване на продуктите – складови разписки, приходно разходна книга
Съгласно изискванията на НАССР системата в ДЗ, заповеди на директора за длъжностните лица по приема, дневник за входящ контрол на храните постоянен снабдител, мед.лице, готвач
3.Разпределяне и съхраняване на продукти и храни в складовите помещения и хладилните съоръжения Чек листове от НАССР постоянен снабдител, мед.лице, готвач
4.Ежеседмично изготвяне на менюпо дни съобразно рецептурник за рационално хранене Седмично меню постоянен снабдител, готвач, мед.лице
5.Ежедневно изготвяне на дневна сметка и требвателен лист и своевременно нанасяне на всеки продукт в приходно разходната книга Требвателен лист, дневна сметка, приходно-разходна книга постоянен снабдител
6.Ежедневно отразяване присъствието на децата, правоимащите и столуващите – цифром и словом, придружено с подпис на лицето, което подава информацията Дневник на групата, заповедна книга за храна, требвателен лист постоянен Учителите по групи, снабдител, мед.лице
7.Ежедневен контрол върху вкуса, грамажа, качеството на готовата храна и нейната пълна консумация от децата Протоколи от текущи проверки на директора и мед.лице, документи от проверки на контролни органи постоянен Директор, мед.лице
8.Ежедневно заделяне на 48 часови проби в хладилник от всяко ястие в затворени съдове, надписани по дати По изискване на РИОКОЗ постоянен Готвач, мед.лице
9.Ежедневно водене на цялата документация по система НАССР-дневници, чек листове От система НАССР в ДЗ постоянен Ръководител на НАССР екипа, мед.лице, директор
10.Спазване на всички инструкции и изисквания в кухненските помещения, касаещи хигиена, дезинфекция, БЗУТ Инструкции, правилници в ДЗ постоянен Всеки служител
11.Прилагане на предпоставъчните програми от НАССР, касаещи: борба с вредители, лична хигиена, питейна вода, кръстосано замърсяване и др. Изготвена система постоянен Директор, мед.лице, служители

 

 


Notice: Undefined variable: url_field in /home/cdgkrem/public_html/slance-dg.com/site/wp-content/themes/suffu-scion/comments.php on line 88