Окт. 222015
 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “СЛЪНЦЕ”
ПЛОВДИВ,ж.к. „Тракия“ул. „Поп Ангел Чолаков “№ 5, тел.032 68-25-18

ДО
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Г-жа Д. ЩИЛЯНОВА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
От Павлинка Андреева Кръстева
Директор на ЦДГ “Слънце“
Гр.Пловдив  р-н Тракия

Уважаема  госпожо Щилянова,

Във връзка с получено писмо с Изх.№ 14РЗК 464/ 09.04.2014г.,
подписано от Зам.- кмет КОТИРЕП Стефан Стоянов,
Ви информирам за изпълнението на
бюджета на ЦДГ „Слънце” за периода 01.01.2015 – 31.09.2015 г.
както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

01-00 Заплати за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношенияЗаплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения – 200778лв.,
в т.ч.:
– за заплати и възнаграждения – 198398 лв
– за допълнителни трудови възнаграждения – 2380лв.
– за диферинцирано заплащане пед.п-л- 0.00 лв.
02-02  Заплати за персонал по извънтр.правоот. – (-)194 лв.
02-05     Изплатени суми за СБКО – 11449лв., в т.ч.
– за СБКО –5303лв
– за представително облекло на педагог. п-л – 6146 лв.
02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – 1587 лв.
02-09   Други  плащания и възнаграждения – болнични – 2515 лв.
05-51     Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 23268 лв.
05-52     Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – 5522 лв.
05-60     Здравноосигурителни вноски от работодателя  ­- 10122 лв.
05-80  Вноски  за допълнително задължително осигуряване – 3866 лв.

10-00 Издръжка
10-11  Храна /плодове за ПГ/ – 3709 лв
10-13  Постелен инвентар – 3750 лв.
10-14  Учебни помагала за ПГ – 3631 лв.
10-15  Материали – 0.00 лв.   в т.ч.

10-16     Разходи за вода и горива: 2503 лв в т.ч.:
Ел.енергия – 1670,52лв
Топлоенергия – 345,18лв.
Вода – 487,30 лв.
10-20     Разходи за външни услуги: 1918,37лв. в т.ч.:
–          квалификационен курс на педагогическия персонал – 827,40 лв
–          тр.разходи пътуващ учител – 166,97 лв.
–          трудова медицина – 594 лв.
–          обследване трудова медицина-330,00лв

10-30 Текущ ремонт – 1009 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

10-0         Издръжка

10-11 Разход за храна на децата – 63027,98 лв.
10-13 Постелен инвентар- 0,00 лв.

10-14 Разход учебни помагала І и ІІ гр – 0,00 лв.
10-15 Разход за материали: 20932,90 лв. в т.ч.
–  килими за ДГ  – 114 лв.
– канцеларски материали: 1645 лв.
– термометри за телесна температура – 27,40 лв.
– трапезна вода за децата – 817,06 лв.
– пейки – 583 лв.
–  дезинфектанти -785,16лв.
– мастилени глави и конс. – 820,60 лв.
– влагомери за групите– 148,80 лв.
– почиств.препарати – 2817,72 лв.
– мокет по БДП – 337,96 лв.
– пътни знаци, сфетофар и табла по БДП – 226,74 лв.
– сигнална жилетка и стоп палка – 10,50 лв.
– магнитни дъски и борд маркери– 98,35 лв.
– соло-пясъчна смес – 23,50 лв.
– магнитен компл.математика- 159,90 лв.
– фризове – 234 лв.
– пожарогасител – 45 лв.
– Почистващи м-ли – 1312 лв
– покривала за пясъчници – 2328 лв.
-строителни материали – 1151,50лв
– пясък за двора – 48лв.
– зареждане тонери – 150лв.
–  акумулаторни батерии СОТ – 47,17лв
– строителни материали – поддръжка база  – 241,86лв.
– ЗУД – 128,90лв.
– мебели обзавеждане групи – 6491лв.
– дезинфектанти басейн – 139,78лв.

Общо: 20932,90 лв.

10-16     Вода, горива и енергия
–          Електроенергия – 12753,95 лв.
–          топлоенергия – 17946,49 лв.
–          вода – 1434,57 лв.
–          Общо: 32135,01 лв.

10-20 Разходи за външни услуги
– интернет – 207,11 лв.
– периметрова охрана на детската градина – 912 лв.
– телефон –595,12лв.
– пране на спално бельо на децата – 3726,96 лв.
– абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма – 525,60 лв.
– абонаментно обслужване ПП”Омекс” – програма заплати – 288 лв.
– анализ на водата на басейна – 360,00 лв.
– абонаментно обслужване на асансьори – 372 лв.
– обслужване на офис-техника – 557,42 лв.
– ремонт лагер на басейна – 67,20 лв.
– зареждане на пожарогасители – 227 лв.
– билети ЗАС, директор – 50 лв.
– замерване кантари – 55 лв.
– ОВИ ремонт – 265 лв.
-транспорт извозване на пясък – 30лв
– издаване ел.подпис счетоводител – 30,30лв.
– подновяване на ел.подпис счетовод. – 5,40лв.
-анализ на вода от сонда – 72лв.
-ел ремонт-труд  -229,00лв

Общо: 8575,11  лв.

10-51 Командировки в страната: 267 лв.

Директор:………………
/П.Кръстева/


Notice: Undefined variable: url_field in /home/cdgkrem/public_html/slance-dg.com/site/wp-content/themes/suffu-scion/comments.php on line 88